ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ > รายละเอียดโครงการ

รูป
no image
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)
นาย ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชยามาตย์
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Mr. - -
ตำแหน่งปัจจุบัน
ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยเพื่อนวัตกรรม
หน่วยงาน
สภาการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ

หน่วยงาน

ระดับกระทรวง
-
ระดับกรม/มหาวิทยาลัย
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ระดับกอง/สำนัก/โรงพยาบาล/คณะ
สภาการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้:

โทรศัพท์
-
ต่อ
-

ระดับการศึกษา

ประวัติการศึกษา
ระดับ มหาวิทยาลัย คณะ สาขา วุฒิการศึกษา ปีที่จบ
ไม่พบข้อมูล

ความเชี่ยวชาญ

สาขาวิชาการมีความเชี่ยวชาญ
สาขาวิชา
ไม่พบข้อมูล

กลุ่มโรคที่มีความเชี่ยวชาญ
กลุ่มโรค ข้อมูลโรค
CD / VECTOR -

งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว
ชื่อผลงานวิชาการ ปี พ.ศ. ปีที่เผยแพร่ การเผยแพร่
ไม่พบข้อมูล