ลำดับ ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) หน่วยงาน ระดับการศึกษา สาขาวิชา กลุ่มโรค จำนวน
ผู้เข้าชม
1 ปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์พิลาศ Piyanit Tharmaphornpilas สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ - วัคซีน CD / CD 32
2 พรชัย จิระชนากุล Pornchai Chirachanaku สถาบันบำราศนราดูร - โรคผิวหนังโดยเฉพาะผู้ป่วย HIV SALTS 28
3 ปานทิพย์ โชติเบญจมาภรณ์ Pantip Chotibenjamaporn สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า Tobacco Control SALTS / AIDS 37
4 เพชรวรรณ พึ่งรัศมี Petchawan Pungrassami สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า รังสีวิทยาทั่วไป SALTS / TB 31
5 พรทิพย์ ศิริภานุมาศ Porntip Siripanumas - - - SYSTEM 31